Angielskie czasowniki nieregularne

Angielskie czasowniki nieregularne sprawiły niejednemu studentowi wiele trudności. Jak sama nazwa wskazuje, nie można ich wydedukowąć na podstawie ogólnej wiedzy. Często nie ma innego wyjścia, trzeba się ich po prostu nauczyć ale przede wszystkim używać ich bez dłuższego przemyślenia. Jesteśmy tu, aby Państwu pomóc. Uczcie się, słuchajcie i powtarzajcie razem z nami angielskie czasowniki nieregularne.

Przegłąd czasowników nieregularnych

  Bezokolicznik Czas przeszły Imiesłów czasu przeszłego Przekład
Wstecz do góry
  abide abode abode przestrzegać
  alight alit alit spadać, wylądować
  arise arose arisen powstawać, wynikać
  awake awoke awoken budzić się
  be was/were been być
  bear bore borne/born nosić, rodzić
  beat beat beaten bić, uderzać
  become became become stać się
  begin began begun zacząć
  behold beheld beheld ujrzeć
  bend bent bent zginać (się)
  bet bet bet zakladać (się)
  bid bid bid licytować
  bind bound bound wiązać
  bite bit bitten gryźć
  bleed bled bled krwawić
  blow blew blown dmuchać
  break broke broken złamać
  breed bred bred hodować, rozmnażać
  bring brought brought przynosić
  broadcast broadcast broadcast rozgłaszać
  build built built budować
  burn burnt burnt palić, płonąć
  burst burst burst pękać
  buy bought bought kupować
  cast cast cast rzucać, formować
  catch caught caught łapać
  choose chose chosen wybierać, wytypować
  cling clung clung przylgnąć
  clothe clad clad odziać
  come came come przychodzić
  cost cost cost kosztować
  creep crept crept skradać się, pełzać
  cut cut cut ciąć, kroić
  deal dealt dealt dotyczyć
  dig dug dug kopać
  dive dove dove nurkować
  do did done robić
  draw drew drawn rysować, ciągnąć
  dream dreamt dreamt snić
  drink drank drunk pić
  drive drove driven jechać
  dwell dwelt dwelt bytować, mieszkać
  eat ate eaten jeść
  fall fell fallen spadać
  feed fed fed karmić, żywić
  feel felt felt czuć
  fight fought fought walczyć
  find found found znaleźć
  fit fit fit pasować, przystosować
  flee fled fled uciekać
  fling flung flung rzucać
  fly flew flown lecieć
  forbid forbade/forbad forbidden zakazywać
  forecast forecast forecast zapowiadać
  foresee foresaw foreseen przewidywać
  foretell foretold foretold przepowiadać
  forget forgot forgotten zapominać
  forgive forgave forgiven wybaczać
  forsake forsook forsaken porzucać
  freeze froze frozen mrozić
  get got got dostać
  give gave given dawać
  go went gone iść
  grind ground ground szlifować, mleć
  grow grew grown rosnąć
  handwrite handwrote handwritten pisać ręcznie
  hang hung hung wisieć, powiesić
  have had had mieć
  hear heard heard słyszeć
  hide hid hidden skrywać (się)
  hit hit hit uderzać
  hold held held trzymać
  hurt hurt hurt zranić
  input input input wstawić, zapisać
  keep kept kept trzymać, zachowywać
  kneel knelt knelt klękać
  knit knit knit dziać
  know knew known wiedzieć, znać
  lay laid laid położyć
  lead led led prowadzić
  lean leant leant pochylać się
  leap leapt leapt skakać
  learn learnt learnt uczyć się
  leave left left opuszczać, zostawiać
  lend lent lent pożyczać
  let let let pozwalać
  lie lay lain leżeć
  light lit lit zapalać
  lose lost lost gubić
  make made made robić
  mean meant meant mieć na myśli
  meet met met spotkać, poznać
  mislead misled misled zmylić, bałamucić
  mistake mistook mistaken pomylić
  misunderstand misunderstood misunderstood źle zrozumieć
  overdraw overdrew overdrawn przekraczać konto
  overhear overheard overheard podsłuchać
  overtake overtook overtaken wyprzedzać, zaskoczyć
  pay paid paid płacić
  preset preset preset nastawić
  prove proved proven udowadniać
  put put put klaść, położyć
  quit quit quit kończyć, porzucić
  read read read czytać
  reprove reproved reproven potępiać, ganić
  rid rid rid pozbyć (się)
  ride rode ridden jeździć
  ring rang rung dzwonić
  rise rose risen rosnąć
  run ran run biec
  saw sawed sawn piłować
  say said said mówić
  see saw seen widzieć
  seek sought sought szukać
  sell sold sold sprzedawać
  send sent sent wysyłać
  set set set ustawić, nastawiać
  sew sewed sewn szyć
  shake shook shaken trząść
  shave shaved shaven golić (się)
  shear shore shorn strzyc
  shed shed shed ronić, przelewać,
  shine shone shone świecić, błyszczeć
  shoe shod shod obuć, okuć
  shoot shot shot strzelać
  show showed shown pokazywać
  shrink shrank shrunk kurczyć się
  shut shut shut zamykać
  sing sang sung śpiewać
  sink sank sunk tonąć
  sit sat sat siadać
  slay slew slain zabić
  sleep slept slept spać
  slide slid slid/slidden ślizgać się
  sling slung slung przewiesić
  slink slunk slunk skradać się
  slit slit slit rozciąć
  smell smelt smelt wąchać, pachnieć
  sneak snuck snuck poskarżyć
  sow sowed sown siać
  speak spoke spoken mówić
  speed sped sped pędzić
  spell spelt spelt przeliterować
  spend spent spent wydawać (pieniądze), spędzać (czas)
  spill spilt spilt rozlewać
  spin spun spun obracać
  spit spat spat pluć
  split split split rozszczepiać
  spoil spoilt spoilt zepsuć
  spread spread spread rozpowszechniać
  spring sprang sprung skakać
  stand stood stood stać
  steal stole stolen kraść
  stick stuck stuck wbić, naklejać
  sting stung stung żądlić
  stink stank stunk śmierdzieć
  stride strode/strided stridden kroczyć
  strike struck struck/stricken uderzać
  string strung strung zawiązać
  strip stript stript rozbierać (się)
  strive strove striven usiłować
  sunburn sunburnt sunburnt opalać się
  swear swore sworn przysięgać
  sweat sweat sweat pocić się
  sweep swept swept zamiatać
  swell swelled swollen obrzęknąć
  swim swam swum pływać
  swing swung swung machać, huśtać się
  take took taken brać
  teach taught taught uczyć (kogoś)
  tear tore torn drzeć
  tell told told mówić, powiedzieć
  think thought thought myśleć
  thrive throve thriven prosperować
  throw threw thrown rzucać
  thrust thrust thrust wepchnąć, pchać
  tread trod trodden stąpać
  undergo underwent undergone podlegać
  understand understood understood rozumieć
  undertake undertook undertaken podjąć
  wake woke woken budzić (się)
  wear wore worn ubierać, mieć na sobie
  weave wove woven splot
  wed wed wed poślubić
  weep wept wept płakać
  wet wet wet moczyć
  win won won zyskać, wygrać
  wind wound wound nawijać
  withdraw withdrew withdrawn odwołać
  withhold withheld withheld zatrzymać, ukryć
  withstand withstood withstood wytrzymać
  wring wrung wrung wyciskać
  write wrote written pisać